De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van CV de Stöppelkaters op donderdag 25 oktober 2018 verliep zoals verwacht. In de Gelagkamer van Hotel Restaurant de Zwaan heerste een ontspannen sfeer. De vergadering liep zoals bijna gebruikelijk is. De nodige agendapunten werden snel afgewikkeld. In het oog sprongen o.a. de wisseling en herverkiezing van bestuursleden, onze financiële positie en de nieuwbouw.

BESTUURSWISSELING

We namen afscheid van bestuurslid Martin Kers. Hij zwaaide af en Tim Reefman trad tot het inmiddels aardig verjongde bestuur toe. Jong elan zullen we maar zeggen, op de toekomst gericht. Vernieuwend, maar met een doel en visie als leidraad.

 

CIJFERS OM MEE THUIS TE KOMEN

Conclusie van de kascommissie was dat onze vereniging er financieel goed voor staat: super gezond! Mede door de inspanning van eigen leden en vrijwilligers, gekoppeld aan een sober uitgavenbeleid, komen we op ‘mooie cijfers’ uit. De boekhouding is overzichtelijk en gedetailleerd. De boeken en cijfers werden door de kascommissie goedgekeurd.
Het daarop volgende applaus vanuit de zaal werd door een glunderende penningmeester en bestuur in dank aanvaard.
Het is en blijft uniek dat het lidmaatschap van deze vereniging NIET gekoppeld is aan contributie. In tegenstelling tot bijna alle andere verenigingen vragen we ‘slechts’ om de inzet van mannen/vrouwen, tijdens feesten zoals R&B, Stöppelhaene e.d. Op deze wijze spekken we de kas en verdienen we aan de man/vrouw-uren.
“Over de cijfers nog wel een voorzichtige ‘*** maar’, zegt Roy. De inzet loop wel achteruit. Gevolg daarvan is dat onze inkomsten terug lopen. Waakzaamheid geboden! Aan ALLE leden, maar ook aan OUDERS/PARTNERS de oproep om hun steentje bij te dragen en zich in te zetten voor onze club. Dat levert pegels op! In een later stadium kom ik daar via de K@terpro@t nog eens uitvoeriger op terug.”

DE NIEUWBOUW…

Hoe staan we er nu met de nieuwbouw voor? Dat was een brandende vraag. Toen dat agendapunt aan de orde kwam was er alle aandacht voor de voorzitter. Op dat moment schoven de aanwezigen naar het puntje van hun stoel.
Even samenvattend:
Vorig jaar meldde Roy dat ‘binnenkort’ de eerste spade de grond in kon…. Nu, eind oktober 2018 is de grond bouwrijp gemaakt en zijn er grondverbeteringen toegepast. Bovendien ligt er nu een onherroepelijke vergunning. Dus wat ons betreft staan alle seinen op groen.
Op het voormalige MBI-terrein blijft het op het oog echter ijzig stil. Geen ronkende shovels of andere ‘bouwgeluiden’, zoals velen verwacht hadden. Sommige leden keken het nieuwe gebouw de grond uit, maar de ‘start bouw’ was niet bepaald zichtbaar.
Wees er van verzekerd dat het bestuur en bouwcommissie alles in het werk stelden om daadwerkelijk van start te gaan. De aap kwam tijdens de ledenvergadering snel uit de mouw…

STREEP DOOR DE PLANNEN

Voorzitter Roy Schulten kondigde tot veler verrassing onverwacht aan, dat de verhuur aan De Voedselbank definitief NIET door ging. Daarmee kwam een einde aan ellenlange, geduldige maar altijd zorgvuldige onderhandelingen. De intentie van bestuur en bouwcommissie was er op gericht om ruimte c.q. onderkomen te bieden aan De Voedselbank. Een nobel streven waarbij beide partijen gebaat zouden zijn.
Tot een definitief ‘GO’ vanuit de Voedselbank kwam het maar niet. Uiteindelijk werd er door de CV de Stöppelkaters een deadline gesteld. Donderdagmiddag j.l. meldde de voedselbank dat zij geen gebruik wenste te maken van de aangeboden verhuur van ruimte in de nieuw te bouwen Stöppelkater loods. Jammer van al onze inspanningen, maar we hebben nu wel duidelijkheid.

VERDER  ZONDER VOEDSELBANK

De voorzitter lichtte toe: “Aan deze besluitvorming is een lange weg van overleg vooraf gegaan. Bestuur en bouwcommissie hebben veelvuldig hun plannen bijgesteld om aan de wensen van de Voedselbank tegemoet te komen. Natuurlijk zijn vanzelfsprekend teleur gesteld. Kosten nog moeite zijn gespaard om de Voedselbank binnen boord te houden. Als Stöppelkaters probeerden we voor deze bedrijfsmaatschappelijke stichting mogelijkheden te bieden voor de toekomst. Een definitieve plek.”
Het huidige standpunt houdt in dat de Stöppelkaters terugvallen op hun oorspronkelijke plan, namelijk een iets kleinere loods, maar dan nu als enige gebruiker.
De voorlopige eerste conclusie van het bestuur is, dat er wel degelijk mogelijkheden zijn om de nieuwbouw te realiseren. Deze plannen worden nu uitgewerkt en het bestuur komt t.z.t. met haar plannen en berekeningen naar de leden toe. Daarvoor zal een Bijzondere Algemene Ledenvergadering worden belegd. De leden worden tijdig daarover geïnformeerd.
Het bestuur en bouwcommissie kregen een welgemeend applaus voor de getoonde inzet, het gevoerde beleid, de keuzes en de vervolgstappen. Met frisse moed verder. Allen succes!

WORDT VERVOLGD.

Reacties